Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kırklareli İl Eylem Planı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kırklareli  İl Eylem Planı
(2019-2021)
 
İçindekiler
 
KISALTMALAR..
TEMEL KAVRAMLAR..
YASAL ÇERÇEVE..
TEMEL İLKELER..
MEVCUT DURUM..
EYLEM PLANI
Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması
Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak 
Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi
Hedef4:  İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KISALTMALAR
 
 
AÇSHM                     Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
 
CEDAM                     Kadınlara karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
 
İŞKUR                       Türkiye İş Kurumu
 
STK                            Sivil Toplum Kuruluşu
 
KYŞM                        Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu
 
ŞÖNİM                      Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMEL KAVRAMLAR
Kadına Yönelik Şiddet: İster kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir ve bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimidir. (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) Madde 3.a).
Eylem Planı: Eylem planları, belirli bir politika çerçevesinde dönemsel olarak belirlenen hedef ve alt hedeflere uygun olarak, o dönem içinde atılacak somut adımları gösteren, rol ve sorumlulukları tanımlayan ve bunları belirli bir zaman ve kaynak planlaması çerçevesinde bir araya getiren yol haritalarıdır.
Hedef: Eylem planının kapsadığı dönem için önceliklendirilen ve odaklanılan hedefleri oluşturur.
Alt Hedef: Belirli bir hedefe ulaşmak için plan dönemi itibariyle odaklanılacak değişimlerdir.
Faaliyet: Belirli bir alt hedefin gerçekleşmesi için hayata geçirilmesi gereken somut eylemlerdir.
Koordinatör Kurum/Kuruluş: Belirli bir faaliyetin hayata geçirilmesi için sorumluluk üstlenmiş olan ve faaliyete ilişkin koordinasyonu gerçekleştirecek taraftır. Koordinasyonda yetki karmaşasına yol açmamak amacıyla, İl Eylem Planı’ndaki her bir faaliyet için tek bir koordinatör kurum/kuruluş belirlenmiştir.
Sorumlu Kurum/Kuruluş: Belirli bir faaliyetin hayata geçirilmesinde sorumluluk üstlenmiş olan taraflardır. Bir faaliyet için bir veya daha çok sorumlu kurum/kuruluş söz konusu olabilir. Bunlar o faaliyet çerçevesinde ilgili koordinatör kurum/kuruluş eşgüdümünde birlikte çalışırlar.
Kaynak: Belirli bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen ayni veya nakdi kaynakları ifade eder.
Gösterge: Belirli bir alt hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek için kullanılacak nicel veya nitel verilerdir. 
Doğrulama Kaynağı: Eylem Planı’nın parçası olan İzleme Planı tablosunda yer alan göstergelerin hangi bilgi kaynaklarından doğrulanacağını ifade eder. Her gösterge için ayrı ayrı tanımlanmıştır.
İzleme Sıklığı: İzleme Planı’nda yer alan göstergelerin ne sıklıkta izleneceğini / ölçüleceğini ifade eder.
İlk Değer: Bir göstergenin Eylem Planı döneminin başındaki değerini ifade eder.
Hedef Değer: Bir göstergenin Eylem Planı döneminin sonunda ulaşılması beklenen değerini ifade eder.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilde sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere kurulmuş olan komisyondur.
Teknik Kurul:  İl Eylem Planının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi sürecinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun çalışmalarını teknik düzeyde desteklemek üzere, Komisyon’a bağlı olarak kurulan ve ilgili kurum ve kuruluşların görevlendirdiği kurum sorumlularından oluşan kuruldur.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurum Sorumlusu: Teknik kurulda görev yapmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca görevlendirilen personeldir.
Yıllık Faaliyet Planı: Eylem Planı’nın dönemi boyunca her yıl üretilen ayrıntılı faaliyet planıdır.

 
YASAL ÇERÇEVE
Kadınların uzun yıllara dayanan mücadelesi sonucunda bugün artık kadına yönelik şiddetin önemli bir insan hakkı ihlali olduğu yaygın biçimde kabul edilmektedir. Devletler, giderek artan bir oranda, kadınların ayrımcılığa ve şiddete uğramadan yaşama hakkını güvence altına almaktadır. Türkiye’de 1980’lerden itibaren taraf olunan uluslararası sözleşmeler, yasal düzenlemeler, şiddeti önlemek amacıyla oluşturulan mekanizmalar başta olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır.
Ulusal düzeydeki dayanakların başlıcası, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’dır. Anayasa’nın 10. Maddesi, “herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit” olduğunu güvence altına alır. Bu maddeye göre “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir”,  “devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ve “bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.”
T.C. Anayasası’nın 90. Maddesinde, “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların” kanun hükmünde olduğu ifade edilmekte “temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” denmektedir. Söz konusu hüküm çerçevesinde, aşağıda kısaca bahsedilecek olan CEDAW, İstanbul Sözleşmesi gibi kadının temel insan haklarına ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası sözleşmeler ulusal düzenlemeler karşısında üstün konuma getirilmiştir. 
Uluslararası düzeyde önemli dayanaklardan birisi olan CEDAW Sözleşmesi, 1 Mart 1980 tarihinde üye ülkelerin imzasına açılmıştır. Türkiye’nin 1985 yılında onayladığı Sözleşme, 19 Ocak 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. CEDAW İhtiyari Protokolü ise 30 Temmuz 2002 tarihinde TBMM tarafından onaylanmış ve 2 Ağustos 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Sözleşme ve İhtiyari Protokol ile birlikte taraf devletler, kamusal ve özel alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamayı taahhüt etmektedirler. Yasalar yapılırken CEDAW Sözleşmesinin hükümlerine uyulması, kadın-erkek eşitliğinin uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, kısacası, yasaların CEDAW ışığında yorumlanması gerekmektedir. Ayrıca, imzacı devletler Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi’nin görüş ve önerilerinin hayata geçirilmesinin takipçisi olmayı da böylece taahhüt etmiş olmaktadırlar.
Uluslararası düzeyde bir diğer yasal dayanak, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzalanan ve 8 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir.[1] Sözleşme, kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, mağdurların korunması ve mağdurlara yardım edilmesi için politika ve tedbirler geliştirilmesini, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve bütüncül bir yaklaşım benimsemek amacıyla etkili işbirliğini sağlamaya yönelik kuruluşlar ve yasa koyuculara destek ve yardım sağlanmasını amaçlamaktadır.
İstanbul Sözleşmesi hükümleri de göz önünde bulundurularak düzenlenen ve 20 Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ulusal mevzuattaki en önemli dayanaklardan birisidir.  Kanunun Uygulama Yönetmeliği de 18 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumludur.
Kanunun uygulanmasıyla bağlantılı iki önemli yönetmelik, şiddet önleme ve izleme merkezleri (ŞÖNİM) ile kadın konukevleri / sığınmaevlerinin yetki ve sorumlulukları ile kuruluş ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile illerde kurulmuş ve kurulacak olan ŞÖNİM’lerin çalışmaları ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarının işleyişi mevzuata bağlanmıştır. Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik ise kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları tarafından açılan veya yönetilen konukevleri / sığınmaevlerinin hizmet kapsam ve standartlarını düzenlemekte, işleyişe yönelik çerçeveyi sunmaktadır. 
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yayınlanan 2006/17 sayılı “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” konulu Başbakanlık Genelgesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede karşılaşılan sorunlara ilişkin alınacak önlemler ve bunların hayata geçirilmesinden sorumlu kuruluşlar listelenmiştir.[2]
Bunların yanı sıra “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları” da uygulamaya dönük önemli bir dayanak oluşturmaktadır.[3] Ayrıca Onuncu Kalkınma Planı ve kalkınma ajansları tarafından hazırlanan “bölgesel planlar” ile resmi kuruluşların ve yerel yönetimlerin kurumsal strateji ve eylem planlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.
TEMEL İLKELER
Eylem planlarında uyulması gereken temel ilkeler aşağıdaki şekildedir:
  • Ulusal ve uluslararası alanda ilgili mevzuat, sözleşme ve üst politika belgelerine dayanmalı,
  • Çok sektörlü olmalı,
  • Koordinasyondan, izlemeden ve alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmeden sorumlu bir mekanizma içermeli,
  • Kadına yönelik şiddetin kamusal ve özel alanda ortaya çıkan her formuna/biçimine/türüne vurgu yapmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
MEVCUT DURUM
 
Kırklareli İlinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne  bağlı çocuk dahil 28 kapasiteli Kadın Konukevi  ve  ŞÖNİM bulunmaktadır. Ancak ŞÖNİM’in 7-24 hizmet vermemesi nedeniyle mesai saatleri dışında haklarında kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılan ve sığınma talebinde bulunan kadınlar ve çocukları  Müdürlüğümüze bağlı Dr.Fuat Umay Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme birimine teslim edilmektedir.
 
 
EYLEM PLANI
 Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin[4] ilgili mevzuatla uyumlaştırılması
Faaliyetler Koordinatör
Kurum/Kuruluş
Sorumlu
Kurum/Kuruluşlar
Zaman Kaynak Gösterge
Alt Hedef 1.1. Mevcut düzenlemelerin İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunla uyumlu hale getirilmesi ve uyumun güçlendirilmesi için yeni düzenlemelerin uygulamaya konması
1.1.1. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunun etkin uygulanması için Valilik ve Belediyelerin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen birer iç genelge yayımlanması 4 -Valilik -AÇSHM
-ŞÖNİM
-Kırklareli Belediyesi
-Tüm İlçe  
 Kaymakamlıkları
-Tüm İlçe Belediyeleri
 
2019-2021   Kurumlara Yönelik Çıkartılan Genelge Sayısı
 
1.1.2.   Yapılan değişikliklere ilişkin olarak ilgili birimlerin ve gerekirse kamuoyunun bilgilendirilmesi -Valilik -AÇSHM
-ŞÖNİM
-Valilik (Yazı İşleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri)
 
2019-2021   Bilgilendirmeye yönelik yapılan faaliyet sayısı
 
 
1.1.3. Ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında karşılaşılan zorlukların tespit edilmesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlık’a raporlanması -AÇSHM -KYŞM Teknik Kurul
 
2019-2021   Bakanlıkla paylaşılan rapor sayısı
 
 
 
 
Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak
Faaliyetler Koordinatör
Kurum/Kuruluş
Sorumlu
Kurum/Kuruluşlar
Zaman Kaynak Gösterge
Alt Hedef 2.1 Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum çalışanlarının kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
2.1.1.  Birinci basamak sağlık çalışanları (Aile hekimi, aile sağlığı elemanı vb.), toplum sağlığı merkezi personellerine toplumsal, cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi. -İl Sağlık Müdürlüğü -İl Sağlık Müdürlüğü
-AÇSHM
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
 
2.1.2.  İkinci basamak sağlık çalışanlarına (Doktor, hemşire,radyolog  vb.), toplumsal, cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi. -İl Sağlık Müdürlüğü -İl Sağlık Müdürlüğü
-AÇSHM
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
 
2.1.3. İl Sağlık Müdürlüğü personellerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi. -İl Sağlık Müdürlüğü -İl Sağlık Müdürlüğü 2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.4. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullarda  görev yapan idareci ve öğretmenlere  toplumsal, cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi.
 
-İl Milli Eğitim Müdürlüğü -AÇSHM
-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.5.  İl ve ilçe Nüfus ve Vatandaşlık  Müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik olarak  toplumsal, cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim  verilmesi. -İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü -AÇSHM
-İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.6. İl ve ilçe Jandarma Komutanlıklarında görevli personele toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi. -İl Jandarma Komutanlığı -AÇSHM
-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
-İl Sağlık Müdürlüğü
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.7. İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Karakollarda  görevli personele toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi. -İl Emniyet Müdürlüğü -AÇSHM
-İlçe Emniyet Müdürlükleri
-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
-İl Sağlık Müdürlüğü
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.8. İl Göç İdaresi personeline toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi. -İl Göç İdaresi Müdürlüğü -AÇSHM
-İl Göç İdaresi Müdürlüğü
 
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.9.  Konukevi/ŞÖNİM çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele, travma, tükenmişlik, şiddete uğramış ve/veya şiddete tanık olmuş çocuklar ile yüksek risk grupları ve özel hizmet ihtiyacı olan gruplarla çalışma iletişim, cinsel şiddet, krize müdahale ve vaka yönetimi konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi. -AÇSHM -ŞÖNİM
-Kadın Konukevi Müdürlüğü
-İl Sağlık Müdürlüğü
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.10   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personele toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi. -AÇSHM -AÇSHM
-ŞÖNİM
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.11. İl Müftülüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi. -İl Müftülüğü
-AÇSHM
-İl Müftülüğü
-AÇSHM
 
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.12. İl ve ilçe merkezinde görev yapan mahalle muhtarları ile köy muhtarlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi. -Kırklareli Valiliği
İdare ve Denetim Müdürlüğü
-AÇSHM
-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
-İl Sağlık Müdürlüğü
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.13. Aile Mahkemesi sıfatıyla görev yapan Hukuk Mahkemelerinde görevli personele ( yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir vb.) yönelik olarak kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi.
 
 
 
-Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı -AÇSHM 2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.14. SGK Müdürlükleri, İşkur, KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı çalışanlarına yönelik olarak kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi.
 
-İŞKUR
-KOSGEB
-Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
 
-AÇSHM 2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.15. Kırklareli Belediyesi ve ilçe belediyelerinin başta çözüm masalarında (mavi masa)  görev yapan personel olmak üzere belediye personellerine yönelik olarak kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi.
 
-İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları -AÇSHM
- İl ve İlçe Belediye    Başkanlıkları
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.1.16. İl ve ilçe SYDV Müdürlükleri  ile SODAM’larda görev yapan personele yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konularında yılda en az bir defa olmak üzere eğitim verilmesi.
 
 
 
 
-SYDV Müdürlükleri
-AÇSHM
-AÇSHM
- SYDV Müdürlükleri
 
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
Alt Hedef 2.2: Kadınların,  kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizması ve haklar konusunda bilgilenmesi
2.2.1. İlde yer alan mevcut kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları, kadın hakları ve cezai tedbirlere ilişkin bilgilendirici materyal (mini broşür,afiş, promosyon malzemeleri, billboard, poster vb.) hazırlanması ve  aile hekimleri, okullar, aile ve dini rehberlik büroları, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları gibi yoğun kullanılan yerlerde asılması, dağıtılması.
 
-Kırklareli  
 Belediyesi
-AÇSHM
-AÇSHM
- İl Sağlık Müdürlüğü
-İl Milli Eğitim 
  Müdürlüğü
-İl Müftülüğü
-Kırklareli Belediyesi
 
2019-2021   Bilgilendirme amaçlı dağıtılan materyal sayısı
2.2.2. Kadının insan hakları ve ilde yer alan mevcut şiddetle mücadele mekanizmasına ilişkin yerel radyo ve gazetelerde bilgilendirici programların ve spotların yayınlanması.
 
 
-Valilik Basın ve Halkla İlişkiler
 
-AÇSHM
-KYŞM Teknik Kurul
2019-2021   Yapılan program sayısı
Yayınlanan kamu spotu sayısı
2.2.3.Kırklareli Lüleburgaz ve Babaeski SODAM’lardan hizmet alan kadınlara yönelik şiddetle mücadele erken yaşta evlikikler ve kadın hakları konusunda yılda en az bir kez eğitim verilmesi.
 
 
-SYDV -AÇSHM
-SYDV Müdürlükleri
2019-2021   Eğitim alan personel sayısı
Uygulanan eğitim programı sayısı
2.2.4 İlde Mevcut Merkezi bir toplu taşıma durağına  “Kadın Hakları Durağı” adının verilmesi ve Kadın Hakları ve Şiddetle Mücadele konusunda farkındalık oluşturmak üzere durağın giydirilmesi. İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları 2019-2021   -Durağa “Kadın Hakları Durağı” adının verilip/verilmediği
-Durağın giydirilip/giydirilmediği.
Alt Hedef 2.3: Şiddete sıfır tolerans anlayışının erkekler başta olmak üzere tüm toplumda yaygınlaşması ve şiddet görenlere yönelik olumsuz yargıların azalması
2.3.1.Şiddete sıfır tolerans anlayışının yaygınlaştırılması için özellikle 8 Mart ve 25 Kasım gibi tarihler başta olmak üzere farklı zamanlarda, yerel basında bilgilendirme yayını yapılması ve mevcut kamu spotlarının yaygınlaştırılmasI -Valilik (Basın ve Halkla İlişkiler) -KYŞM Teknik Kurul
-Yerel Radyo ve Gazeteler
2019-2021   Yerel Gzatelerde yayımlanan haber  sayısı
Yerel radyo kanalında yayınlanan program sayıs
 
2.3.2. İl Müftülüğünce düzenlenen vaazlarda kadına yönelik şiddet ve şiddet görene yönelik olumsuz yargıların azaltılması konusuna değinilmesi. -İl Müftülüğü -AÇSHM
-İl Müftülüğü
 
2019-2021   Kadına karşı şiddetle mücadele konusuna yer verilen vaaz sayısı
 
2.3.3. İl Müftülüğünce açılan Kuran kurslarına katılan kursiyerlere yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yılda en az bir defa eğitim verilmesi -İl Müftülüğü -AÇSHM
-İl Müftülüğü
 
2019-2021   Düzenlenen eğitim sayısı
Eğitimlere katılan kişi sayısı
2.3.4. Kırklareli Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitim verilmesi. -Kırklareli Üniversitesi
  • AÇSHM
  • Kırklareli Üniversitesi
2019-2021   Düzenlenen seminer sayısı
Seminerlere katılan kişi sayısı.
2.3.5. İlimizin alt sosyo-ekonomik mahallelerinde yaşayan erkek vatandaşlara yönelik kahvahanelerde aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık çalışması yapılması. -Mahalle Muhtarlıkları
-AÇSHM
  • AÇSHM
  • Mahalle Muhtarları
2019-2021   Kahvehanelerde düzenlenen farkındalık çalışması sayısı.
Ulaşılan kişi sayısı.
2.3.6. İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören  öğrenci velilerine yönelik aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici seminerler düzenlenmesi. -İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
- AÇSHM
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
2019-2021   Düzenlenen seminer sayısı
Seminerlere katılan kişi sayısı.
2.3.7. İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören  öğrenci yönelik ailede sağlıklı iletişim ve öfke kontrolü  konularında bilgilendirici seminerler düzenlenmesi. -İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
- AÇSHM
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
2019-2021   Düzenlenen seminer sayısı
Seminerlere katılan kişi sayısı.
2.3.8. Resmi nikah kıyan çiftlere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirici broşür verilmesi. -Belediye Başkanlıkları
-İl Müftülüğü
-İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri.
-Köy Muhtarları
-Belediye Başkanlıkları
-İl Müftülüğü
-İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri.
-Köy Muhtarları
2019-2021   -Broşür verilen çift sayısı.
2.3.9. Merkez köylerde kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta evlilik, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici eğitimler düzenlenmesi. -AÇSHM
- Kırklareli Valiliği
İdare ve Denetim Müdürlüğü
 
AÇSHM
-Köy Muhtarlıkları
 
2019-2021   -Düzenlenen eğitim sayısı.
-Katılan kişi sayısı.
2.3.10. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takip edilen hükümlülere  kadına yönelik  şiddetle mücadele,aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici eğitimler düzenlenmesi. -Denetimli Serbestlik Müdürlüğü -AÇSHM
 -Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
 
2019-2021   -Düzenlenen eğitim sayısı.
-Katılan kişi sayısı.
2.3.11. Fabrikalarda fabrika çalışanlarına yönelik Aile İçi Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet konularında bilgilendirici eğitimlerin düzenlenmesi -AÇSHM -AÇSHM
-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
-İl Emniyet Müdürlüğü
2019-2021   -Düzenlenen eğitim sayısı.
-Katılan kişi sayısı.
2.3.12. Resmi kurumların web sayfalarında kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık köşesi hazırlanması ve değişen içerikte düzenlenen bilgilendirme yapılması.
 
-AÇSHM -KYSM Teknik Kurul
-ŞÖNİM
-AÇSHM
2019-2021   Kurum web sayfalarında kadına yönelik şiddet köşeleri (var/yok)
             
 
Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi
Faaliyetler Koordinatör
Kurum/Kuruluş
Sorumlu
Kurum/Kuruluşlar
Zaman Kaynak Gösterge
Alt Hedef 3.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli güvenli barınma altyapısının (sığınmaevleri, konuk evleri, alternatif güvenli barınma yerleri[5]) asgari standartlarda oluşturulması ve etkin biçimde faaliyet göstermesi
3.1.1.Lüleburgaz Belediyesi tarafından  şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik konukevi/sığınmaevi alternatif güvenli barınma yeri oluşturulması.5
 
-Lüleburgaz Belediyesi -Lüleburgaz Belediyesi 2019-2021   Alternatif güvenli barınma yeri (var/yok)
3.1.2. Konukevleri / sığınmaevlerinde ve ŞÖNİM’lerde en az bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı,bir sosyolog ve bir sağlık personeli vb. meslek elemanlarının  görevlendirilmesi ve ihtiyaca göre sayının artırılması [6] -AÇSHM -AÇSHM 2019-2021   Görev yapan  personel sayısı ve meslek dağılımı
Alt Hedef 3.2: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli danışma hizmetlerine ilişkin altyapının oluşturulması/iyileştirilmesi
3.2.1. Kırklareli ve Babaeski Belediyesi  tarafından kadın danışma merkezi açılması -Kırklareli Belediyesi
-Babaeski Belediyesi
-Kırklareli Belediyesi
-Babaeski Belediyesi
2019-2021   Açılan yeni kadın danışma merkezi sayısı
3.2.2. Kadın danışma merkezinlerinde  en az bir meslek elemanı (psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı, bir sosyolog ve bir çocuk gelişim uzmanı) ve bir avukat  istihdam edilmesi ve ihtiyaca göre  sayının arttırılması -Kırklareli Belediyesi
-Lüleburgaz Belediyesi
-Babaeski Belediyesi
-Kırklareli Belediyesi
-Lüleburgaz Blediyesi
-Babaeski Belediyesi
2019-2021   İstihdam edilen personel sayısı ve meslek dağılımı
Alt Hedef 3.3: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli danışmanlık ve barınma desteğinin farklı ihtiyaçlara özen gösteren bir çerçevede sunulması (ihtisaslaşmış hizmet sunumu)
3.3.1.Kırklareli Kadın Konukevi ve ŞÖNİM’de kısmi süreli işaret dili tercümanı bulundurulması -AÇSHM -AÇSHM 2019-2021   İstihdam edilen personel sayısı ve meslek dağılımı
3.3.2 Kırklareli AÇSHM İl Müdürlüğü Kırklareli Kadın Konukevi, Sosyal Hizmet Merkezleri ve ŞÖNİM’de görevli personele işaret dili konusunda eğitim verilmesi -AÇSHM -AÇSHM 2019-2021   Eğitim alan kişi sayısı
3.3.3.Kadın Danışma Merkezlerinde  çalışan personele yönelik işaret dili konusunda eğitim verilmesi -Kırklareli Belediyesi -AÇSHM
-Belediye Başkanlıkları
2019-2021   Eğitim alan kişi sayısı
3.3.4. Kadın Konukevi ve ŞÖNİM hizmet binalarının  engelli erişimine uygun hale getirilmesi -AÇSHM -Kadın Konukevi Müdürlüğü
-ŞÖNİM
2019-2021   Uygun hale getirilen kurum sayısı.
3.3.5. ŞÖNİM ve Kadın Konukevinde ihtiyaç duyulması halinde Arapça,Farsça,Kürtçe vb.yazılı ve sözlü çevri desteği verebilecek personel görevlendirilmesi . -AÇSHM -İl Göç İdaresi Müdürlüğü
-Kadın Konukevi Müdürlüğü
-ŞÖNİM
2019-2021   Tercüme hizmeti verilen kadın sayısı.
Alt Hedef 3.4: Şiddet gören ve tekrar görme riski olan kadınların güçlenmesi
3.4.1.Şiddet gören kadınlara konukevinde/sığınmaevinde/ alternatif barınma yerlerinde kaldıkları süre boyunca ve sonrasında ekonomik desteğin mevzuatta belirtildiği şekilde sağlanması ve uygulamanın takibinin yapılması -AÇSHM
-ŞÖNİM
-SYDV
-Kırklareli Belediyesi
-İş Kur
-SHM
-STK’lar
2019-2021   Ekonomik destekten yararlanan kadın sayısı
3.4.2.Konukevlerinde / sığınmaevlerinde / alternatif barınma yerlerinde kalan kadınların Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğrenim Kurumuna bağlı eğitim kurumlarında kendi eğitimine devam etme talebinin gerekli güvenlik koşulları sağlanarak yerine getirilmesi -AÇSHM -ŞÖNİM
-Kadın Konukevi
-Kırklareli Üniversitesi
-İl Emniyet Müdürlüğü
-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
-İl Jandarma Komutanlığı
-Kırklareli Belediyesi
2019-2021   Konukevlerinde/ sığınmaevlerinde /alternatif barınma yerlerinde kalan kadınlar arasında örgün eğitime/ yükseköğrenime devam etme talebi karşılanan kadın sayısı
3.4.3.Konukevlerinde / sığınmaevlerinde  / alternatif barınma yerlerinde kalan veya geçici koruma altındaki kadınların çocuklarının AÇSH İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve belediyelere bağlı okul öncesi eğitim kurumlarından  (kreş, anaokulu ve ana sınıfı) ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarından ücretsiz olarak ve gizlilik esaslarına özen gösterilerek yararlanmalarının sağlanması -AÇSHM -ŞÖNİM
-Kadın Konukevi
-Kırklareli Belediyesi
-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
2019-2021   Ücretsiz olarak yararlanılan  kreş, anaokulu ve ana sınıfı  sayısı
Okul öncesi öğrenim krumlarından (Kreş, anaokulu ve ana sınıfı) ücretsiz olarak yararlanan çocuk sayısı   
İlk ve orta öğrenim kurumlarından ücretsiz yararlanan çocuk sayısı
3.4.4. Konukevlerinde kalan kadınlar ve  çocuklarının belediyeler tarafından düzenlenen hobi, spor, eğitim kurslarından ücretsiz  olarak gizlilik esaslarına özen gösterilerek yararlanmalarının sağlanması -Kırklareli Belediyesi -Kırklareli Belediyesi
-AÇSHM
-ŞÖNİM
-Kadın Konukevi
 
2019-2021   Ücretsiz hobi, spor ve eğitim kursu hizmetini sunan kurum sayısı
İlgili kurumların kurslarından yararlanan kadın ve çocuk sayısı
3.4.5. Şiddet mağduru kadınlara hukuksal destek vermek üzere ŞÖNİM’de, kadın danışma merkezlerinde ve sığınmaevlerinde/ konukevlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yetkin avukat desteği sağlanması.
 
-AÇSHM
-ŞÖNİM
-ŞÖNİM
- Kırklareli  Barosu
-Konukevi/Sığınmaevi/
kadın danışma merkezi açan/ açacak olan belediyeler
2019-2021   İlgili kurumlarda destek hizmeti sunan avukat sayısı
İlgili kurumlarda sunulan avukat hizmetinden yararlanan kadın sayısı
 
3.4.6.  Şiddet mağduru kadınların İŞKUR ve KOSGEB tarafından açılan meslek kurslarına katılımların sağlanması. -AÇSHM
-İŞKUR
-ŞÖNİM
-Kadın Konukevi
-İşkur
-KOSGEB
2019-2021   Açılan meslek kursu sayısı
Kurslara katılan kadın sayısı
3.4.7.Kadın konukevi  hizmetinden  yararlanan ve   ŞÖNİM tarafından takip edilen kadınların İl Sağlık Müdürlüğünün psiko-sosyal destek programlarından yararlandırılması. -AÇSHM
-İl Sağlık Müdürlüğü
-AÇSHM
-İl Sağlık Müdürlüğü
-Kadın Konukevi
-ŞÖNİM
2019-2021   Psiko-sosyal destek programından yararlanan kadın sayısı
 3.4.8.Kadın konukevinden ayrılan kadınlara ev açmaları ve hayatlarını idame ettirmeleri konusunda ekonomik destek sağlanması. -AÇSHM
 
-İl ve ilçe SYDV
-ŞÖNİM
-Kadın Konukevi
2019-2021   SYDV tarafından  ekonomik destek sağlanan kadın sayısı.
3.4.9.Şiddet mağduru kadınlar için istihdam garantili meslek/iş edinme kursları açılması. -AÇSHM
-ŞÖNİM
-İŞKUR
-KOSGEB
-SODAM
-Halk Eğitim Merkezi
 
2019-2021   Açılan kurs sayısı
Kurstan yararlanan kadın sayısı
3.4.10. Kırklareli Devlet  Hastanesinde can güvenliği riski ve gizlilik kararı bulunan  kadınlar için ayrı bir bekleme alanı oluşturulması -İl Sağlık Müdürlüğü -Kırklareli Devlet Hastanesi 2019-2021   Bekleme alanı (var -yok)
Birimden yararlanan kişi sayısı
3.4.11.STK lar tarafından öğrencilere verilen burs yardımları konusunda şiddet mağduru kadınların çocuklarına kontenjan ayrılması.
 
-ŞÖNİM -STK 2019-2021   Burstan yararlanan çocuk sayısı
3.4.12.Şiddet vakalarında şiddete uğrayan           kadın ve çocuklarına adli süreçlerde ve sağlık hizmetlerinden yararlanma esnasında talep edilmesi halinde koruyucu tedbir kararı alan kadınlar öncelikli olmak üzere güvenlik desteği sağlanması. -ŞÖNİM -İl Emniyet Müdürlüğü
-İl Jandarma Komutanlığı
-İl Sağlık Müdürlüğü
2019-2021   Güvenlik desteği sağlanan kadın sayısı
Alt Hedef 3.5: Kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi
3.5.1. Toplu taşıma sisteminin hava karardıktan sonra durak sayısı artacak veya durak aralarında yolcu bindirme/indirmeye imkan verecek şekilde düzenlenmesi -İl ve ilçe Belediyeleri - İl ve ilçe Belediyeleri
 
2019-2021   Arttırılan durak sayısı
Durak düzenlemelerine yönelik alınan karar sayısı
3.5.2. Özellikle üniversite yurtlarında kalan kız öğrenciler için akşam saatleri de dahil üniversite ile kent/yurt arasında sefer sayısının ve sıklığının arttırılması ve güzergah düzenlemesi yapılması -Kırklareli Belediyesi -Kırklareli Üniversitesi
-Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü
 
2019-2021   İhtiyaca göre artan sefer/güzergah sayısı.
3.5.3. Alt-üst geçitler, duraklar, parklar otoparklar ve sokaklarda yeterli düzeyde aydınlatma sağlamak; aydınlatmanın az olduğu yerleri tespit etmek ve iyileştirme çalışmaları yapmak
 
-Kırklareli Belediyesi -İl Emniyet Müdürlüğü
 
 
2019-2021   Aydınlatılması yapılmış alt-üst geçit, durak, park, otopark ve sokak sayısı
 
3.5.4.Mobese ve güvenlik kameralarının kentte yaygınlaştırılması
  • İl Emniyet Müdürlüğü
-Belediye Başkanlığı 2019-2021   Yeni yerleştirilen mobese ve güvenlik kamerası sayısı
3.5.5. Özellikle içinde çocuk parkları da bulunan ve kadınların sıkça kullandıkları parklarda güvenlik kontrollerinin sağlanarak devriye sayısının arttırılması. - Belediye Başkanlığı
 
- İl Emniyet Müdürlüğü 2019-2021   Belirlenen parklarda görevlendirilen güvenlik personeli sayısı
 
 
3.5.6. Toplu taşıma sürücülerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel düzeyde eğitim verilmesi -Kırklareli Belediyesi -AÇSHM
-İl Emniyet Müdürlüğü
-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2019-2021   Düzenlenen eğitim sayısı
Eğitime katılan toplu taşıma sürücüsü sayısı
3.5.7 Toplu taşıma duraklarının uygun şekilde aydınlatılması ve dışarıdan görülecek şekilde şeffaf hale getirilmesi. -İl ve ilçe Belediyeleri -İl ve ilçe Belediyeleri 2019-2021   Şeffaf olarak düzenlenen  durak sayısı
Aydınlatılmış durak sayısı
             
 
Hedef4:  İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi
Alt Hedef 4.1: İl genelinde farklı kurumlar arasında sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması [7]
4.1.1. AÇSH İl Müdürlüğü, Belediyeler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak şiddet vakalarında kadınların sağlık, güvenlik, adli destek ve barınma hizmetlerine acil ve etkin erişimlerinin sağlanması -AÇSHM -İl Emniyet Müdürlüğü
-İl Jandarma Komutanlığı
-İl Sağlık Müdürlüğü
-İlçe Belediyeleri
-Kırklareli Barosu
2019-2021   İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol (Var/Yok)
4.1.2.  AÇSH İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğretmelerin ve idarecilerin  kapasitelerinin geliştirilmesi; farkındalık kazanma ve bilgilenme amacıyla çalışmalar yapılması; gizli kayıt kontenjan vb. konularda uygulamaların etkin biçimde sürdürülmesi . -AÇSHM -İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2021   İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol sayısı (Var/Yok)
4.1.3. ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri veya sığınmaevlerinden/ konukevlerinden yönlendirilen kadınlara İŞKUR tarafından işe yerleştirmelerde ve düzenlenen meslek kurslarında öncelik verilmesi için AÇSH İl Müdürlüğü, İŞKUR ve ilgili belediyeler arasında protokol yapılması -AÇSHM -Kırklareli Belediyesi
-Lüleburgaz Belediyesi
-SYDV
-İŞKUR
2019-2021   İlgili İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol sayısı (Var/Yok)
4.1.4. ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri veya sığınmaevlerinden/ konukevlerinden yönlendirilen kadınlara KOSGEB tarafından verilen girişimcilik desteklerinde öncelik sağlanması AÇSH İl Müdürlüğü, KOSGEB ve ilgili belediyeler arasında protokol yapılması -AÇSHM -Kırklareli Belediyesi
-Lüleburgaz Belediyesi
-KOSGEB
 
2019-2021   İlgili İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol sayısı (Var/Yok)
4.1.5. STK ların kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyetlerine destek sağlanması -Kent Konseyi Kadın Meclisi -İlgili STK 2019-2021   Desteklenen faaliyet sayısı
Alt Hedef 4.2: İlçe düzeyinde veri toplamak amacı ile sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması
4.2.1 Kadına yönelik şiddet verilerinin etkin biçimde izlenmesi amacıyla verilerin  ortak formatta toplanması (mevcut insan kaynağı, yapılmış olan çalışmalar, izleme planında tespit edilen göstergeler, temel şiddet göstergeleri, vb.) -ŞÖNİM -Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı
-İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri
-İl ve İlçe  Jandarma Komutanlıkları
-İl Sağlık Müdürlüğü
-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
-SGK İl Müdürlüğü
 
    Ortak alt yapı  (Var/Yok)
4.2.2 Kırklareli Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında araştırma yapıılması ve çalışma çıktılarının paylaşılması. -Kırklareli Üniversitesi -Kırklareli Üniversitesi  Kadın Araştırmaları  Merkezi 2019-2021   Yapılan araştırma sayısı.
             

 
 
 
[1] Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120308M1-1.htm
[2] Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler ile İlgili 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704-12.htm
[4] Yerel düzenlemeler kapsamında, valilik, bağlı il müdürlükleri, belediyeler, yerel kurullar/komiteler vb. tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konulan düzenlemeler yer alır.
[5] Alternatif barınma yerleri, kamu ve yerel yönetime ait misafirhaneler/konukevleri, devlet tarafından kiralama yoluyla sağlanan (Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde) bireysel barınma yerleri, vb. mekanları kapsar.
[6] Bkz. Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 33, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik Madde 31